مجتمع غیر دولتی هوشمند پویا

اهداف

اهداف

اهداف

دبستان پویا در سال 1396 تاسیس شد تا دانش آموزان  بتوانند در محیطی با صفا و ایمن وتجهیزاتی بروز  و برنامه های متنوع وکارشناسی شذه ومعلمینی با تجربه مشغول به تحصیل شوند.   در حال حاظر ما یک کلاس پیش دبستان، دو کلاس اول، دو کلاس دوم و دو کلاس سوم ودو کلاس چهارم و یک کلاس پنجم داریم که مشغول به فعالیت می باشد.همچنین  قصد داریم در سال  تحصیلی 1402-1401 کلاس ششم را نیز دایر کنیم.